Description

Beklemeto monument on the top of Stara Planina mountain, Bulgaria

  • : Troyan
  • : 5600
  • : Bulgaria
  • : Bulgaria

More infos...

25 February 2016
DJI, FC300X
7906891/1000000
2970854/1000000
361/100
128.1
Bulgaria