Description

A wedding shot in a beautiful location

  • : Tanzania

More infos...

27 June 2017
DJI, FC300S
6643856/1000000
2970854/1000000
361/100
18.52
Tanzania