Tag: Mendon Killington “Shrewsbury Peak” “Green Mountains” “Taconic Mountains” “Adirondack Mountains”